mega888 Projekty – Fortis

Projekty

Województwo mazowieckie

Okres realizacji: 01-12-2020 do  30-09-2021

Cele główny:  

Wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie 01.12.2020-30.09.2021 r. 80% uczestników w grupie 50 osób (w tym 30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. mazowieckiego – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji.

Grupę docelową stanowi 50 osób (w tym 30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz. społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a także os. w ich otoczeniu z terenu woj. mazowieckiego.

Zadania:

1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji

2. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych

3. Poradnictwo psychologiczne

4. Wsparcie szkoleniowe

5. Staże zawodowe

6. Pośrednictwo pracy

Główne rezultaty:

– uzyskanie zatrudnienia przez minimum 12-25% uczestników projektu (UP) (w zależności od statutu)

– osiągnięcie kryterium efektywności społecznej na poziomie minimum 34%

Biuro projektu 

ul Warszawska 45a,
09-460 Mała Wieś

Dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja: wyniki

Ogłoszenia: 

Zdjęcia

Commercial Roofing

Aktywność na czasie

RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18

Okres realizacji : od: 2019-11-01 do: 2021-02-28

Cele główny: Wzrost akt. zawodowej na rynku pracy w okresie 01.11.2019-28.02.2020r. grupy 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcyjnego (w tym 5K i 55M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-sc przed dniem przystąpienia do projektu, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego UP
– Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych zgodnie  z potrzebami regionalnego rynku pracy (prawo jazdy kategorii C, C+E lub D wraz z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną)
 Stworzenie możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego Objęcie pośrednictwem pracy

Województwo dolnośląskie

Dolnośląski katalog kwalifikacji

RPDS.08.02.00-02-0107/18

Okres realizacji: 2019-06-01 do: 2020-02-29

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 40 osób (24K i 16M) od 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. dolnośląskiego w okresie 01.06.2019-29.02.2020r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

GD to 40 osób (24 K i 16 M), od 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. dolnośląskiego

Główne rezultaty:

-kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%-52% w zależności od kategorii uczestnika

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 60% uczestników projektu

 

Główne zadania:

1. Poradnictwo zawodowe – IPD
2. Coaching i mentoring
3 Poradnictwo zawodowe – warsztaty kariery
4. Wsparcie szkoleniowe
5. Staże zawodowe
6. Pośrednictwo pracy

(Projekt zakończony)

 

Województwo lubelskie

Projekt realizowany na zlecenie

Mobilnie i funkcjonalnie

RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18

Okres realizacji: 2020-07-01 do: 2021-06-30

Cele główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.07.2020-30.06.2021r. grupy 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Jednocześnie pracownicy przewidziani do zwolnienia mogą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego UP
– Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych zgodnie  z potrzebami regionalnego rynku pracy (prawo jazdy kategorii C, C+E lub D wraz z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, ADR)
– Stworzenie możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
– Objęcie pośrednictwem pracy

Województwo mazowieckie

Projekt realizowany na zlecenie


Otwarty katalog możliwości

POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18

Okres realizacji od: 2019-04-01 do: 2019-10-31 

Cele główny: Wzrost możliwości zatrudnieniowych 25 osób (15 K i 10 M) uczestniczących w projekcie, z terenu woj. Mazowieckiego poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2019-31.10.2019 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy4. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego5. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER w zakresie wyrażonym poprzez wartości wskaźników produktu oraz rezultatu, które będą mierzone sukcesywnie w okresie realizacji projektu oraz przedstawiane WUP w Warszawie za pośrednictwem SL2014 zgodnie z harmonogramem finansowym projektu.

(projekt zakończony)

Skip to content