mega888 Aktywne Wsparcie – Fortis

Aktywne Wsparcie

Województwo mazowieckie

Okres realizacji: 01-12-2020 do  30-09-2021

Cele główny:  

Wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie 01.12.2020-30.09.2021 r. 80% uczestników w grupie 50 osób (w tym 30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. mazowieckiego – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji.

Grupę docelową stanowi 50 osób (w tym 30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz. społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a także os. w ich otoczeniu z terenu woj. mazowieckiego.

Biuro projektu 

ul Warszawska 45a,
09-460 Mała Wieś

Dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja: wyniki

Ogłoszenia: Rozeznanie rynku catering 18.01.2021

Zdjęcia

Zadania:

1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji

2. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych

3. Poradnictwo psychologiczne

4. Wsparcie szkoleniowe

5. Staże zawodowe

6. Pośrednictwo pracy

Główne rezultaty:

– uzyskanie zatrudnienia przez minimum 12-25% uczestników projektu (UP) (w zależności od statutu)

– osiągnięcie kryterium efektywności społecznej na poziomie minimum 34%

W trakcie szolenia:

Skip to content