mega888 Wielkopolski katalog zawodowy – Fortis

Wielkopolski katalog zawodowy

Województwo Wielkopolskie

Cele główny:  

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 60 osób (36K i 24M) od 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), w szczególności pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. wielkopolskiego w okresie 01.02.2022-30.11.2022r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Grupa docelowa to 60 osób (36 K i 24 M), od 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), w szczególności pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. Wielkopolskiego.

Ogłoszenia:  

Biuro projektu 

ul. Pogodna 12, 64-800 Chodzież

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 16:00

Po wcześniejszym umówieniu się możliwe są inne godziny przyjęć interesantów.

Plakat

Dokumenty rekrutacyjne:

Pliki do pobrania:

Rekrutacja:

Kryteria rekrutacji:
-wiek po 29 r. ż.-miejsce zamieszkania na terenie woj. wielkopolskiego -spełniane kryt. GD

Kryteria premiujące (przyznawane 0-7):
• wiek 50+ (2pkt)
• niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej (2pkt)
• niepełnosprawność (1pkt)
• byli UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (1pkt) 
•mieszkańcy miast średnich (1pkt)

Rekrutacja:

PROCEDURA REKRUTACJI:

1.Utworzenie listy potencjalnych UP

2.Przyznanie punktów premiujących (0-7).

3. Zakwalifikowanie do udziału w proj. osób, o największej liczbie pkt (w przypadku takiej samej ich liczby decydować będzie kolejność zgłoszenia). 

4. Stworzenie listy rezerwowej.

Procedura odwoławcza: Osobie rekrutowanej przysługuje prawo do złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni po stwierdzeniu nieprawidłowości w procesie rekrutacji leżących po stronie Wnioskodawcy -składane w formie pisemnej.

Zadania:

1. Poradnictwo zawodowe 

2. Wsparcie szkoleniowe 

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

Główne rezultaty:

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%-52% w zależności od kategorii uczestnika
– wskaźnik efektywności zawodowej na poziomie co najmniej 13%
– uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 50% uczestników projektu

Zdjęcia:

Skip to content