ZAKTYWOWANI

Nazwa projektu: ZAKTYWOWANI

Oś priorytetowa:
11 Włączenie społeczne

Działanie:
11.1 Aktywne włączenie

Okres realizacji:
01.05.2022 - 31.10.2023

Cele główny:  

Wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie  01.05.2022 – 31.10.2023 r. przez min. 60% z grupy 80 osób (w tym 45K i 35M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu m. Lublin-poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zwiększających szanse wychodzenia z ubóstwa tj. IŚR, szkoleń́ zawodowych, trening umiejętności i kompetencji społ., wsparcia psychologicznego, staży, pośrednictwa pracy. 

 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego. działania 11.1 Aktywne włączenie tj. zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. Wdrożenie standardów oraz wykorzystanie nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji przyczyni się̨ do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działania instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego. 01.05.2022 – 31.10.2023

Grupa docelowa:

Proj. jest skierowany do grup docelowych z obszaru miasta Lublin (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze miasta Lublin w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Lublin, w tym w szczególności: 

 1. osoby bierne zawodowo, 
 2. osoby o niskich kwalifikacjach, 
 3. osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 
 4. dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, 
 5. osoby bezdomne, 
 6. otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w proj. jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile mieszczą̨ się̨ w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

100%UP będą̨ stanowiły osoby bierne zawodowo (80UP w tym 45K i 35M)

 Projekt nie jest skoncentrowany na wsparciu dzieci (os. poniżej 18. roku życia) tj. osoby w wieku poniżej 18 r. ż. nie będzie stanowić więcej niż 50% grupy docelowej w proj.

Min. 50% UP to osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach proj. nie będzie powielał działań́, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań́ towarzyszących, o których mowa w PO PŻ(kryterium premiujące)

Działania w ramach projekt .realizowane są na obszarze objętym rewitalizacją i na rzecz grupy docelowej zamieszkującej na obszarze rewitalizowanym, przy czym proj. wynika z aktualnego programu rewitalizacji dla tego obszaru, zgodnego z obszarem realizacji projektu. Program aktywności lokalnej (PAL) wynika z założeń programu rewitalizacji dla danego obszaru wpisanego do Wykazu gminnych programu rewitalizacji woj. lubelskiego prowadzonych przez IZ RPO i obejmuje wszystkich uczestnictwo projekcie:

 -wynika z Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (przewidziane działania w ramach wskazanego Programu:

 • Kompleksowe działania na rzecz ograniczenia ubóstwa; 
 • Włączenie społeczne mieszkańców obszaru rewitalizacji; 
 • Działania na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia; 
 • Inicjatywy kulturalne, 
 • edukacyjne, 
 • sportowe na rzecz integracji społecznej i ożywienia obszaru rewitalizacji; 
 • Aktywizacji i wsparcie rożnych grup społecznych). 

Rekrutacja:

Wymogi określone jako niezbędne (przynależność́ do grupy docelowej).

Projekt zakłada rekrutację wyłącznie osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) oraz osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji. 

 

Etapy:

I: Formalna ocena zgłoszeń́ i utworzenie listy potencjalnych UP 

II: Przyznanie pkt dodatkowych (preferowania uczestników do proj.-3pkt za przynależność́ do danej kategorii)

(b)kryteria premiujące:

a)osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż̇ jednej z przesłanek

b)osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

c)z niepełnosprawnością̨ sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością̨ intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją

Chorób i Problemów Zdrowotnych);

d)os. lub rodziny korzystające z PO PŻ,

e) os., rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych. na lata2014-2020 (pierwszeństwo) 

Lista rankingowa osób z największą liczbą pkt. Sporządzenie protokołów. W sytuacji, gdy dwie lub większą liczba kandydatów uzyska tę sama ocenę̨ o ostatecznej kolejności kandydatów decyduje głosowanie członków komisji.

Pkt dla K i M rozpatrywane będą̨ osobno (2 listy–co zapewni równość́ szans w dostępie do proj. i zasięgu interwencji zgodnie z

założeniami GD). 

O udziale w proj. osoby zostaną̨ poinformowane tel./mailowo. Utworzenie listy rezerwowej(+20%os.), na wypadek rezygnacji UP–zgodnie z kolejno przyznaną pkt. W przypadku niskiego zainteresowania udziałem w projekcie i dużej liczby rezygnacji z projektu, w działania rekrutacyjne zostaną̨ zaangażowani dodatkowi pracownicy. Działania motywacyjne -budowanie świadomości podczas kampanii informacyjnej o potrzebie przeciwdziałania wykluczeniu z życia zawodowego i społecznego.

Zadania:

1.Indywidualna Ścieżka Reintegracji

2.Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych

3.Poradnictwo psychologiczne

4.Wsparcie szkoleniowe

5.Staże zawodowe 

Skip to content