Rekrutacja i wsparcie

REKRUTACJA

Etapy:
I.Formalna ocena zgłoszeń i utworzenie listy potencjalnych Uczestników projektu
II.Rozmowa rekrutacyjna

Kryteria rekrutacji:
– wiek ukończone 21 lat(data urodzenia)
– miejsce zam. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (zgodnie z KC)
– zwolnienie do 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
– zagrożenie zwolnieniem lub pracownik przewidziany do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

Dodatkowe kryteria selekcji:
– wiek powyżej 50 lat (3 pkt)
– niski poziom wykształcenia-w stopniu ISCED 3 i poniżej(3 pkt)
– niepełnosprawność (3 pkt)
-Kobiety zainteresowane szkoleniem na kierowcę(3 pkt)

Wymogi niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniach:
●Kat. C -min.21 lat +aktualne prawo jazdy kat. B
●Kat. D -min.24 lata +aktualne prawo jazdy kat. B
●brak przeciwwskazań do wyk. zawodu

III.Lista rankingowa osób z najwyższą liczbą punktów.
Sporządzenie protokołów.
Punkty  dla Kobiet i Mężczyzn rozpatrywane będą osobno.
W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.
O udziale w proj. osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

  1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym.
  2. Wsparcie szkoleniowe.
  3. Staże/praktyki zawodowe.
  4. Pośrednictwo pracy.
Skip to content